Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP


Powiatowy Ośrodek Wsparcia "PRZYSTAŃ" we Włodawie

Ośrodek wsparcia - jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

Z dniem 1 października 2005 r. rozpoczął swoją działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia "PRZYSTAŃ" we Włodawie. Ośrodek powstał z myślą o osobach z problemami psychicznymi i intelektualnymi. Pracownicy Ośrodka udzielają kompleksowego wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, podtrzymaniu umiejętności samodzielnego życia i całkowitej integracji społecznej. Do Ośrodka uczęszczają osoby z terenu powiatu włodawskiego. Usługi świadczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.
Mieszkańcy powiatu wykazali duże zainteresowanie udziałem w zajęciach prowadzonych w Ośrodku. Ośrodek posiada 30 miejsc jednak w zajęciach na koniec 2005 r. uczestniczyło 36 osób.

Przystań

Rysunek 26. Powiatowy Ośrodek Wsparcia "PRZYSTAŃ" we Włodawie
Źródło: http://dps.senior.com.pl/index.php?mgid=2[28]

Decyzję o skierowaniu do Powiatowego Ośrodka Wsparcia wydaje starosta lub z jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.
Decyzje administracyjne, na podstawie których uczestnicy zostali skierowani do placówki wydane były w oparciu o art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwałę Nr XXVII/205/05 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 20 października 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia we Włodawie. Pod uwagę brane były wywiady środowiskowe, przeprowadzone przez pracowników ośrodków pomocy społecznej. Wydawane są na okres do jednego roku, lecz gdy w okresie tym nie został osiągnięty zakładany efekt terapeutyczny, decyzję można przedłużyć. W decyzji o skierowaniu ustala się opłatę za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Wysokość opłaty uzależniona jest od zakresu świadczonych usług osobie kierowanej oraz od jej sytuacji dochodowej. Zakres usług uzgadnia się w kontrakcie zawieranym z osobą kierowaną, jej przedstawicielem ustawowym, bądź opiekunem prawnym.[23]
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
w 2006 r. z upoważnienia starosty wydał, 44 decyzje administracyjne dotyczące skierowania i odpłatności za pobyt w Ośrodku albo zwalniających z jej ponoszenia ze względu na trudną sytuację dochodową. Były także wydane decyzje wygaszające skierowanie z powodu rezygnacji lub zgonu uczestnika, oraz dotyczące umorzenia postępowania w sprawie skierowania do Ośrodka
z powodu złożonej rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań powiatu należy prowadzenie doradztwa metodycznego oraz organizowanie szkoleń dla kadr pomocy społecznej.
Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. W 2004 r. zorganizowane były 2 szkolenia. Zakres tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia związane z planowaniem strategicznym na poziomie gminy oraz kwalifikacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów
w jednostkach pomocy społecznej.
W 2005 r. Centrum nie miało środków na realizację w/w zadania, mimo to zostały zorganizowane 2 szkolenia przy udziale finansowym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
W roku 2006 Centrum zorganizowało 3 szkolenia o tematyce dotyczącej: współudziału powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w realizacji programu strategicznego "Efektywna pomoc społeczna"; kontraktu socjalnego. Zakres tematyczny objął także chorobę Alzheimera i pokrewne zespoły otępienne - diagnostyka, terapia i opieka, oraz pracę socjalną z osobą chorą psychicznie.
W w/w szkoleniach uczestniczyli kierownicy i pracownicy socjalni, zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
PCPR we Włodawie realizowało także doradztwo metodyczne dla kadr pomocy społecznej. Poruszane zagadnienia szkoleń były zgodne ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional