KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66, 22 – 200 Włodawa,  jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 lub Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie,
    których działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie;
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy* (niepotrzebne skreślić).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku;